หนังสือหลายเล่ม

ปัญหาอีกประการหนึ่งสำหรับการที่จะเรียงบรรณานุกรมด้วย Word ก็คือ การที่ผู้เขียนหนังสือคนเดียว แต่มีหนังสือบรรณานุกรมหลายเล่ม ดังภาพนี้

จะเห็นว่า เล่มแรกคนแต่งคือล้วน ส่วนเล่มที่สองคือ ขีดเส้น  ในกรณีที่คนอ่านเป็นคน เรารู้ว่าทั้ง 2 เล่มนี้ คนแต่งเป็นคนเดียวกัน แต่ Word ไม่รู้  ดังนั้น เมื่อเรียงด้วยโปรแกรม Word  หนังสือทั้ง 2 เล่มจะแยกออกจากกันไป

วิธีแก้ไขก็คือ ให้พิมพ์ชื่อคนแต่งลงไปก่อน ดังภาพนี้


เมื่อเราเรียงบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Word ไปแล้ว จึงค่อยมาปรับแต่งภายหลัง โดยวิธีดังภาพนี้


คือ ให้ทำตัวอักษรที่เป็นชื่อให้เป็นสีขาว ต่อจากนั้นก็ขีดเส้นลงไปแทนชื่อ ก็เสร็จเรียบร้อยดังภาพด้านล่างนี้


อย่างไรก็ดี ผมเห็นว่า การพิมพ์บรรณานุกรมดังที่ได้แนะนำไปนั้น เป็นวิธีที่เก่าและไม่ค่อยสะดวกแล้ว  จึงขอแนะนำวิธีใหม่ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ก็กำหนดให้ใช้วิธีการพิมพ์แบบนี้


'กล่าวคือ ชื่อคนแต่งไว้บรรทัดบน  ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ไว้บรรทัดต่อมา  ในกรณีที่ผู้แต่งคนเดียว แต่มีหนังสือหลายเล่มก็ไม่ต้องขีดเส้น  การพิมพ์ก็ดูสวยงามมากขึ้น

ภาพนี้ไม่คลิกเครื่องหมายพาย 

ข้อดีอีกประการหนึ่งก็คือ การพิมพ์แบบใหม่นี้ ทำให้หน้าของบรรณานุกรมเพิ่มมากขึ้น ก็น่าจะทำให้กรรมการมีโอกาสให้ผ่านมากขึ้นไปด้วย...